Železná neděle v ohrožení

09.02.2012 09:32

Český hydrometeorologický ústav vydal varování, že o tomto víkendu sevřou zemi dosud nebývalé mrazy a vědci s rozechvělým očekáváním očekávají pád dosavadního teplotního rekordu z legendární zimy roku 1929 a to především v tzv. mrazových kotlinách. Co mohou mrazy přinést naší obci a jaké komplikace mohou způsobit tuto neděli při ohlášeném sběru železného šrotu?

Připomínáme čtenářům, že dolní část naší obce včetně sportovního areálu "U mlýna" je od roku 2009 certifikovanou mrazovou kotlinou 2. stupně, zapsanou v centrálním registu mrazových kotlin ČHMI a Ministerstva životního prostředí a naše obec proto mohla v posledních dvou letech čerpat celkovou finanční částku 330 571,- Kč z dotačního programu "Trvale udržitelný rozvoj v kryopatogenních ekosystémech". Zápis této části obce do registru ukládá zastupitelstvu na druhou stranu některé zákonné povinnosti, které je nuceno dodržovat. V případě extrémních mrazů nebo oprávněného očekávání, že se tyto mohou v příštích 48 hodinách dostavit, přičemž extrémním mrazem se dle metodického pokynu MŽP rozumí teplota přesahující -10°C ve dne a -20°C v noci a to nepřetržitě alespoň po dobu 180 minut, je obec povinna:

1) Obecním rozhlasem a písemně na úřední desce upozornit občany trvale žijící v mrazové kotlině a v jejím 40 metrovém ochranném pásmu, že je oprávněný důvod předpokládat, že teploty mohou dosáhnout extrémních hodnot. Toto oznámení je obec povinna učinit nejméně 5 pracovních dní před začátkem mrazů.

2) Obec je nejméně 12 hodin předem povinna distribuovat do ohrožených lokalit informační materiály, ve kterých jsou občané informováni o způsobech, jak extrémní teplotní situaci čelit. Tyto letáky musí být ve schváleném vzoru pro daný rok a musí být opatřeny barevnými logolinky MŽP a ČHMI a společnosti Meteopress, která je v tomto případě partnerem státních institucí. Kopie informačních materiálů opatřených datem distribuce je obec povinna archivovat nejméně pět let ode dne následujícího dni distribuce.

Občané, kterých se tato opatření týkají, již své letáky obdrželi, my jen na těchto stránkách zopakujeme nejdůležitější pokyny:

1) Lidé by se měli teple oblékat a vyvarovat se pohybu na otevřených prostranstvích, pokud tuto podmínku nesplňují. Nutností dodržovat pitný režim a to formou pravidelného příjmu teplých tekutin. Definice pojmu teplá tekutina je obsažena ve směrnici krajského hygienika č. 202/11, příloha K-3.

2) Doporučuje se, aby občané udržovali ve svých obytných prostorech či prostorech pro podnikání, zvláště pokud jsou tyto prostory určené i pro veřejnost, teplotu v optimálním rozmezí 15°C až 25°C, rozhodně však teplotu vyšší, než je aktuální teplota venkovní. V takovém případě se doporučuje teplota nad intervalem mrazu, do kterého je třeba počítat jakoukoliv hodnotou nižší než 0°C.

3) Občané se dále upozorňují, že kovové předměty se stávají vlivem mrazu lepkavými a je nebezpečené na takové předměty sahat nebo je dokonce olizovat. Je-li to z vážných důvodů nezbytné, doporučuje se manipulovat s takovými předměty pouze v homologovaných ochranných pracovních pomůckách, především rukavicích.

K poslednímu bodu několik poznámek - jak víte, vyhlásil na tuto neděli starosta Pecháček ústy tajemnice Horké sběr železného šrotu. Realizací akce byla na základě výsledků výběrového řízení pověřena firma "Červeňák - obchod rozličným tovarom". Vzhledme k předpokládané situaci bude organizace sběru proti ohlášenému programu modifikována takto:

1) Ve výše definované mrazové kotlině nedělní sběr neproběhne. Zmíněná firma nemá oprávnění k manipulaci s kovovým odpadem v mrazových kotlinách při vyhlášeném stavu ohrožení. Její pracovníci dosud neabsolvovali příslušné bezpečnostní školení u certifikovaného inspektora bezpečnosti práce. Obec studuje možnosti, jak z výše zmíněné dotace náklady nezbytné k tomuto školení spolufinancovat.

2) Chtějí-li občané z postižených oblastí přesto svůj šrot odevzdat, musí ho deponovat mimo hranice mrazové koltiny a její ochranné pásmo a to nejlépe ještě před vypuknutím extrémních mrazů. Doporučuje se manipulace v rukavicích. V neděli mezi 7:00 hod. a 12:00 hod. je pak každý občan, který tak učinil, povinen u své deponie vyčkat příjezdu pracovníků firmy a svým podpisem potvrdit protokol o převzetí a hmotnosti.

Přejeme našim občanům hodně sil a doufáme, že společně překonáme toto nelehké období i 34 let starý rekord, kdy se ve Fučíkově soutěži obcí ve sběru šrotu Psojedy umístily na krásném 2. místě výkonem 9899 kg.

   

Diskuse: Železná neděle v ohrožení

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek